โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcome/Constructive Feedback

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Assessment of Learning outcome/Constructive Feedback
วิทยากรโดย : รศ. นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 1 : วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
รุ่นที่ 2 : วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

Read More …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)
วิทยากรโดย : ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
รุ่นที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (ผ่านระบบ ZOOM Meeting)

Read More …

โครงการ Critical Thinking and Growth Mindset

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ Critical Thinking and Growth Mindset ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 25 ที่นั่ง)

Read More : [รับสมัครเพิ่มเติม] โครงการ CRITICAL THINKING AND GROWTH MINDSET


การเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม การเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10:00-12:30 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

Read More :การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF


การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF และ เตรียมตัวอย่างไรให้ปังตั้งแต่ครั้งแรก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF และ เตรียมตัวอย่างไรให้ปังตั้งแต่ครั้งแรก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00-15:00 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง และเลือกรุ่นสำหรับการเข้าร่วมโครงการ)

Read More :การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF และเตรียมตัวอย่างไรให้ปังตั้งแต่ครั้งแรก


การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00-12:30 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

Read More :การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF


โครงการเตรียมตัวอย่างไรให้เขียน PSU-TPSF ให้ “ปัง” ตั้งแต่ครั้งแรก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมตัวอย่างไรให้เขียน PSU-TPSF ให้ “ปัง” ตั้งแต่ครั้งแรก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00-15:00 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

Read More :โครงการเตรียมตัวอย่างไรให้เขียน PSU-TPSF ให้ “ปัง” ตั้งแต่ครั้งแรก


โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นที่ 7 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลชะกุล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Read More :โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นที่ 7


โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 6 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น.ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Read More :โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นที่ 6


โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นที่ 5

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม อบรม “การเขียน Teaching Portfolio” สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 5 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Read More :โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นที่ 5คณะศึกษาดูงานจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล