ถาม-ตอบ การดำเนินการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(Teaching Professional Standards Framework: PSU – TPSF)

  • เกณฑ์/เอกสาร/หลักฐาน
    • เกณฑ์/หลักฐาน

คำถาม

คำตอบ
รายละเอียดในคู่มือในส่วนของเอกสารหลักฐานบางรายการใช้คำว่า “และ” บางรายการใช้คำว่า “หรือ” หมายความว่าอย่างไร คำว่า“และ” หมายความว่าต้องมีทั้งหมดคำว่า “หรือ” อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประเมิน
เกณฑ์ “การเป็นที่ยอมรับ” หมายความว่าอย่างไร หมายถึงข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผลงานถูกนำไปใช้โดยผู้อื่น สามารถนำไปโน้มน้าวชักนำผู้อื่นได้ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถกระตุ้นให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์ “ความเป็นผู้นำระดับมหาวิทยาลัยและผลสำเร็จที่ได้” พิจารณาอย่างไร การพิจารณาความเป็นผู้นำไม่ได้มุ่งหวังด้านการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว แต่จะให้น้ำหนักในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนมากกว่า เช่น การได้รับเชิญเป็นกรรมการ ประธานในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งในการพิจารณาจะพิจารณาแบบยืดหยุ่น
หลักฐาน “ผลการประเมิน” ต้องมาจากการประเมินแบบออนไลน์หรือไม่ ต้องเป็นการประเมินตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะเป็นแบบออนไลน์หรือไม่ก็ได้
เกณฑ์ “การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้” หมายความว่าอย่างไร รายละเอียดของบทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน การเรียนรู้ (learning communities) ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หมายความว่าอย่างไร หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ที่มีการพบปะกันเป็นกิจวัตร เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดโดย ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย หรืออย่างไม่เป็นทางการ เช่น การจัด Lunch time โดยภาควิชา/สาขา/คณะ
การตั้งกลุ่ม line เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือไม่ ต้องมีหลักฐานแสดงข้อความใน line ซึ่งเป็นกลุ่มปิดที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน  มิใช่การระบายปัญหาหรือแลกเปลี่ยน PowerPoint ระหว่างกัน ดังนั้นชุมชนการเรียนรู้ต้องเป็นการพบปะกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี
การเข้าร่วมสัมมนานำมาเป็นหลักฐานการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ได้หรือไม่ การเข้าร่วมสัมมนาไม่ใช่ชุมชนการเรียนรู้ แต่นำมาเป็นหลักฐานในหัวข้อการพัฒนาตนเองได้
Mapping ประสบการณ์ด้านความสำเร็จตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ต่อการศึกษาหมายถึงอะไร หมายถึงประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ได้รับสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์อย่างไร สามารถนำมาดำเนินการปรับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดซึ่งส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
รายละเอียดและตัวอย่างของผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาพร้อมหลักฐาน หมายความว่าจะต้องทำวิจัยในชั้นเรียนใช่หรือไม่ ใช่ โดยต้องมี pre-test และ post-test ซึ่งกระบวนการวัดผลจะแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพัฒนาการหรือไม่ โดยกระบวนการในการวัดผลต้องสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และรายวิชาที่ดำเนินการต้องเป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาที่ขอรับการประเมิน
กรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และมีประกาศนียบัตรให้ จะนำประกาศนียบัตรดังกล่าวมาประกอบการขอรับการประเมินได้หรือไม่ ได้
  • ภาษาที่ใช้ในการจัดทำเอกสาร

คำถาม

คำตอบ
เอกสารและหลักฐานในการขอรับการประเมินสามารถจัดทำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช่
Teaching Portfolio สามารถจัดทำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่หรือไม่  ใช่
  • Teaching Portfolio

คำถาม

คำตอบ
Teaching Portfolio เป็นอย่างไร มีตัวอย่างและองค์ประกอบใน Teaching Portfolio File
รูปแบบการรายงาน Teaching Portfolio ที่ต้องรายงานทุกปีใช้รูปแบบเดียวกับ Teaching Portfolio ที่ส่งเสนอขอรับการประเมินหรือไม่ ใช้รูปแบบเดียวกัน โดยเป็นการรายงานเพื่อให้เห็นว่ายังคงรักษาความเป็นครูที่สอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือรายงานในวิชาอื่นที่สอนว่าได้มีการขยายผลและจัดการเรียนการสอนอย่างไร
  • เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน

คำถาม

คำตอบ
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน ต่างกันอย่างไร
  • เอกสารประกอบการสอน เป็นเอกสารที่แสดงถึงแผนการสอนและเนื้อหาวิชาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active learning) อย่างเป็นระบบ
  • เอกสารคำสอน เป็นเอกสารที่แสดงถึงแผนการสอนและเนื้อหาวิชาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active learning) อย่างเป็นระบบโดยอาจพัฒนาจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ
เอกสารประกอบการสอน 1 หน่วยกิต หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่รับผิดชอบต้องมีไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต (ประมาณ 15 ชั่วโมง) เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 15 ชั่วโมง (อาจน้อยกว่าหรือมากกว่า) ที่ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หรือรวมกันหลายวิชาก็ได้